Algemene reisvoorwaarden

d.d. 1 oktober 2008

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van AFRIKA REIZEN * reizen en schrijven.

 

Offerte

 1. Offertes van AFRIKA REIZEN zijn vrijblijvend. Genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele reistijd en reiskosten. De in een offerte opgenomen voorstellen zijn eigendom van AFRIKA REIZEN.

 

Opdrachtbevestiging

 1. In de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven met onder andere:

         –     aard en omvang van de opdracht

         –     eventuele medewerking van de opdrachtgever

         –     planning en/of levertijd

 

Kwaliteit

 1. AFRIKA REIZEN verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de briefing en de opdracht.

 

Geheimhouding

 1. AFRIKA REIZEN en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van de opdracht hebben uitgewisseld. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard ervan.

 

Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging.
 2. Als de opdrachtgever de opdracht tussentijds ingrijpend wijzigt, dan heeft AFRIKA REIZEN recht op betaling van de reeds gewerkte uren. De gewijzigde opdracht wordt in een nieuwe opdrachtbevestiging vastgelegd.
 3. Als de opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt, dan heeft AFRIKA REIZEN recht op betaling van de reeds gewerkte uren.

 

Overmacht

 1. Wanneer de opdracht door overmacht niet kan worden uitgevoerd, zal AFRIKA REIZEN dat direct melden aan de opdrachtgever. Deze heeft vervolgens het recht de opdracht te annuleren. De opdrachtgever verplicht zich echter wel het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en AFRIKA REIZEN daarvoor te betalen.

 

Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten te controleren op juistheid en zorgvuldigheid. Zodra de opdrachtgever de teksten heeft goedgekeurd, aanvaardt hij tevens de wettelijke aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Wordt AFRIKA REIZEN toch aansprakelijk gesteld, dan beperkt de schadevergoeding zich tot maximaal het factuurbedrag, exclusief btw.

 

Betaling

 1. De betalingstermijn van de factuur is 10 dagen na factuurdatum. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan AFRIKA REIZEN betaling in termijnen verlangen. Incasso- en andere kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Alle gegevens die Afrika Reizen van haar klanten/lezers krijgt zullen nooit met anderen gedeeld worden. Uw adres/websites/mailadressen zijn veilig.

12. Links naar andere websites

Om mijn  bezoekers van de beste informatie te kunnen voorzien plaats ik regelmatig links naar andere websites. Ik ben niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze websites te vinden is. Ook ben ik niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van deze websites. Tussentijds kunnen er wijzigingen/aanvullingen aangebracht worden.

 

 

 

Share This