Algemene reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden van Afrika Reizen

1.Definities en werkingssfeer

2.Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.Betaling

4.Reissom

5.Verplichtingen van de reiziger, reisbescheiden en bagage

6.Wijziging door de reiziger

7.Annuleringskosten

8.Wijziging activiteit

9.Opzegging door de reisorganisatie

10.Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reisorganisatie

11.Klachten

 1. Definities en werkingssfeer

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a.”reisorganisator”: Afrika Reizen en alle met Afrika Reizen samenwerkende bedrijven t.b.v. je reis;

b.”reisovereenkomst”: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden, van tevoren georganiseerde reis die één overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede ten minste twee van de volgende diensten: 1. verblijf, 2. vervoer, 3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.

c.”reiziger”: 1. de wederpartij van de reisorganisator, 2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of 3. degene aan wie, overeenkomstig artikel 7:506 Burgerlijk Wetboek , de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen, alsmede 4. de vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechts verkrijgende(n) en/of erfgename(n) van de hieronder onder 1 t/m 3 genoemden.

d.”overmacht”: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals mechanische pech, natuurrampen, staking, wijziging in vertrek- en/of aankomsttijden, oorlog, brand en overheidsmaatregelen.

e.Deze voorwaarden zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen en met inachtneming van het in artikel bepaalde, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van toepassing op alle met de reisorganisator gesloten reisovereenkomsten en overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen en pendel reizen per bus. De reisorganisator kan bedingen dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op andere met hem gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien zij schriftelijk met de reisorganisator zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op reisovereenkomsten met de reisorganisator, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld – Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de tussen de reisorganisator en de reiziger gesloten (reis)overeenkomst, nietig mocht zijn of mocht worden vernietigd, dan blijven deze voorwaarden – q., blijft de betreffende (reis)overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 1. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

a.De (reis)overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de reisorganisatie verstrekte offerte is goedgekeurd. Afrika Reizen behoud zich nadrukkelijk het recht voor een reservering te wijgeren zonder verdere opgaaf van redenen. Omdat Afrika Reizen een internet reisbureau is en al haar communicatie via mail gaat is een akkoord van de reiziger via mail op een door Afrikareizen aangeboden reis bindend zodra deze door Afrika Reizen is ontvangen en bevestigd! Daarmee is de overeenkomst tot levering tot stand gekomen. Circa 8 dagen na de totstandkoming van de (reis)overeenkomst middels deze bevestiging ontvangt de reiziger een boekingsbewijs/factuur per mail.

b.Degene die namens of ten behoeve van een ander een (reis)overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de (reis)overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst, zoals leeftijd en gezondheidstoestand, bij de aanmelding kenbaar te maken.

c.Mondelinge toezeggingen, als mede reserveringen via de telefoon, alsmede eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, alsmede afspraken met of toezeggingen door het personeel van de reisorganisatie, binden de reisorganisatie niet indien en voor zover deze niet schriftelijk door hem zijn bevestigd.

d.Wanneer bepaalde voorkeuren die betrekking hebben op de uitvoering van de reisovereenkomst (bijvoorbeeld bepaalde zitplaatsen in het vliegtuig of niet-rokers-afdeling) door de reiziger worden kenbaar gemaakt aan de reisorganisator bij de totstandkoming van de reisovereenkomst, zal hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden worden. Desondanks zal de reiziger geen rechten kunnen ontlenen aan toezeggingen van de reisorganisator, zelfs niet wanneer deze vermeld zijn op reisbescheiden. De reisorganisator gaat in deze slechts een inspanningsverplichting aan.

 1. Betaling

a.Bij totstandkoming van de (reis)overeenkomst, eerder dan zes weken voor de dag van vertrek, dient door de reiziger na ontvangst van het akkoord van de (reis)overeenkomst een bedrag (aanbetaling), geldend voor alle bestemmingen in elke periode van het jaar, van 20% van de totale overeengekomen reissom, met een minimum van € 75,00 per persoon, omgaand te worden voldaan aan de reisorganisatie.

b.Het restant van de reissom, dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek betaald te zijn aan de reisorganisatie.

c.Indien de (reis)overeenkomst binnen 6 weken voor vertrek tot stand komt, dient terstond de volledige reissom, in voorkomend geval vermeerderd met één-persoonstoeslag en luchthavenbelasting, aan de reisorganisatie te worden voldaan.

d.Bij niet of niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisatie schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen aan de reisorganisatie te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, is de reisorganisatie gerechtigd, te zijner keuze, de (reis)overeenkomst te annuleren of (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden. De reisorganisator deelt de reiziger schriftelijk mede waarvoor hij kiest indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt. In geval van annulering in gevolge deze bepaling wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim en is de reisorganisator gerechtigd de daarvoor verschuldigde annulerings-kosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en wordt het eventueel reeds betaalde bedrag met de annulerings-kosten verrekend.

e.Indien de reiziger niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is hij over de hoofdsom de wettelijke vertragingsrente verschuldigd, te rekenen vanaf het dag van het ontstaan van de reisovereenkomst. Bovendien is hij gehouden eventuele incassokosten te betalen met een minimum van € 50.

f.Indien tickets worden gekocht ten behoeve van de reiziger dienen deze omgaand te worden voldaan aan de reisorganisatie.

 1. Reissom

a.Alle gepubliceerde/geoffreerde reissommen zijn per persoon, en zijn opgegeven in Euro’s en gelden inclusief BTW en andere heffingen. De gepubliceerde/geoffreerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen, belastingen en voorwaarden zoals deze bij de reisorganisatie bekend waren ten tijde van publicatie.

b.In geval van wijziging in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen, is de reisorganisatie tot twintig dagen voor de aanvang van de reis gerechtigd de reissom te verhogen. De reisorganisatie zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

c.Slechts indien de reisorganisatie de gepubliceerde reissom ingevolge het vorige lid met meer dan 15% verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren – met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden – mits de betreffende annulering plaatsvindt binnen 8 dagen nadat de verhoging aan de reiziger is meegedeeld. Nadien is kosteloze annulering niet meer mogelijk.

d.De reiziger is ook bevoegd de in lid 2 bedoelde verhoging af te wijzen. In dat geval zal de reisorganisatie zich optimaal inzetten om de (reis)overeenkomst op te zeggen. Reiziger is dan echter gehouden minimaal de normale annulering-kosten te betalen of indien deze de reeds gemaakt kosten van de organisator niet dekken het geheel van de door de reisorganisatie gemaakte kosten

e.In de gepubliceerde reissom zijn niet inbegrepen: reisbagage, reisongevallen-/ziektekosten- en annuleringsverzekering en alle andere kosten van persoonlijke aard. De reisorganisatie stelt het afsluiten van een reis en ongevallen verzekering verplicht en adviseert het afsluiten van een annuleringsverzekering.

 1. Verplichtingen van de reiziger, reisbescheiden en bagage

a.De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort, waarbij geldt dat het paspoort bij vertrek langer dan zes maanden geldig moet zijn, en eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. In geval de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, dan komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening.

b.De reiziger(s) is/zijn verplicht tot het opvolgen van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade en kosten veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen door de reisorganisator naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

c.Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

d.De reiziger die zodanig last of hinder oplevert dan wel kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door of namens de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator niet redelijkerwijs kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende schade en kosten komen voor rekening van de reiziger, mits (de gevolgen van) deze hinder of last hem kunnen worden toegereken-

e.De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, vergaan of diefstal van bagage, reisbescheiden of documenten.

f.De reiziger is verplicht een volledig dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- ongevallen- en bagageverzekeringen. Tevens dienen de kosten voor medische hulp, inclusief ziekenhuisopname via een verzekering afgedekt te zijn. De reisorganisatie is onder geen beding aansprakelijk voor de onder dit lid bedoelde risico’s en kosten.

g.De reiziger dient zich voor aanvang van de reis op de hoogte te stellen van de veiligheidssituatie in het land van bestemming. Informatie met betrekking tot deze situatie is te vinden op de website van het ministerie van buitenlandse zaken (www.minbuza.nl) Bij boeking wordt de reiziger verondersteld zich van de veiligheidssituatie op de hoogte te hebben gesteld en het aanvangen en ondernemen van de reis is daarmee expliciet voor risico en op eigen verantwoording van de reiziger. AfrikaReizen BV is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk en uitgesloten van enige aansprakelijkheid door de reiziger dienaangaande.

 1. Wijziging door de reiziger

De reiziger kan tot 28 dagen voor vertrek verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. De reisorganisator zal binnen zeven dagen laten weten of de wijziging mogelijk is. Ongeacht de eventuele meerkosten van het gewijzigde programma is de reiziger per onderzoek voor de wijziging € 75,- wijzigingskosten verschuldigd plus eventuele communicatiekosten. De reisorganisator is niet aansprakelijk te stellen indien wijzigen niet mogelijk blijkt maar zal zich ten volle inzetten dit mogelijk te maken. Het is de reiziger uitdrukkelijk niet toegestaan om activiteiten te ondernemen om een eenmaal gedane reservering of een eerder door de reisorganisator geboekt hotel buiten medeweten van de reisorganisatie te wijzigen of te vervangen.

 1. Annuleringskosten

a.De reisorganisator adviseert in alle gevallen een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en stelt een reisverzekering verplicht bij het aangaan van een (reis)overeenkomst. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet afsluiten van dergelijke verzekering (zie 5.6)

b.Het annuleren van een (reis)overeenkomst dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Datum poststempel geldt als annuleringsdatum.

c.Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, aan de reisorganisator de navolgende annuleringskosten (per persoon) verschuldigd:

1.bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling ad 20% van de reissom;

2.bij annulering vanaf 42 dagen tot aan de 28ste dag voor de dag van vertrek: 35% van de reissom;

3.bij annulering vanaf 28 dagen tot aan de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van reissom;

4.bij annulering vanaf 14 dagen tot aan de 7e dag voor de dag van vertrek: 75% van reissom;

5.bij latere annulering tot op de dag van vertrek of later: volledige reissom.

 1. Wijziging activiteit

Wegens organisatorische en / of weersomstandigheden kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten in een reis niet of in beperkte mate uitgevoerd kunnen worden. In dat geval zal altijd een alternatief aangeboden worden. Eventuele extra kosten kunnen aan de reiziger worden doorberekend.

 1. Opzegging/omzetting door de reisorganisatie

a.De reisorganisatie kan de reisovereenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden die zodanig zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisatie aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Dit zal in voorkomend geval onmiddellijk aan de reiziger worden medegedeeld De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis of op restitutie van de reissom of een evenredig gedeelte daarvan indien de reis al is gestart.

b.De reisorganisatie heeft in geval van overmacht het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorzienbare omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden o.- verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen of hiermee te vergelijken situaties.

c.In geval van een groepsreis is de reisorganisatie gemachtigd bij het niet behalen van het minimum aantal deelnemers, drie maanden voor de aangegeven datum voor vertrek, de reis te annuleren indien ook het ticket nog zonder kosten geannuleerd kan worden voor de reiziger. Het is de reiziger bekend dat de reisorganisatie de reis ook om kan zetten naar een een reis met Engelstalige chauffeur/gids. Dit alleen in het geval dat het ticket voor de reiziger niet zonder kosten geannuleerd kan worden. De meerkosten welke voor de organisatie van een vervangende reis nodig zijn zullen niet doorberekend worden aan de reiziger.

 1. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reisorganisatie

a.De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortkomende verplichtingen. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoontes die gelden in de bestemmingen waarop de reiziger reist.

b.De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:1.Tekortkomingen in de uitvoering op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidstoestand van de reiziger.

2.Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

3.Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend

c.De reisorganisator aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.

d.Voorzover de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de terzake geldende verdragen.

e.In geval de reisorganisator aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

f.Onverminderd de overige bepalingen in deze reisvoorwaarden is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger beperkt tot maximaal drie maal de reissom.

g.De reisorganisator is verplicht in voorkomende gevallen de reiziger alle hulp en bijstand aan te bieden. De kosten die de organisator hiervoor maakt orden verhaald op de reiziger.

 1. Klachten

a.Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in 1 sub 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij 1) de chauffeur waarmee gereisd wordt, 2)de lokale agent of 3)de reisorganisator (in deze volgorde) . De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en de reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

b.Als de tekortkoming ook na het ondernemen door de reiziger van de in lid 1 van dit artikel vermelde stappen niet naar tevredenheid is opgelost en aanleiding tot een klacht geeft, is de reiziger verplicht deze binnen 8 dagen na terugreis datum schriftelijk te melden bij de reisorganisator. Na afloop van deze termijn, en wanneer de reiziger de bestemming vroegtijdig verlaat c.q. vroegtijdig de reis beëindigt zonder de reisorganisatie daarvan in kennis te hebben gesteld, kan de reiziger op de betreffende tekortkoming geen beroep doen en wordt de klacht niet in behandeling genomen.

c.Alle met de reisorganisator gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.

d.Geschillen tussen reisorganisatie en reiziger die mochten ontstaan in verband met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Share This